Goju Ryu Karate Do

La linea genealogica

Noi tutti condividiamo le stesse radici dalla discendenza del Gojuryu. Molti di noi provengono da rami che sono cresciuti in modo diverso. Alcuni rami sono cresciuti forti e alcuni sono deboli ma non possiamo fare critiche l'una dall'altra.

Pochissimi di questi rami hanno visto l'originale, però tutti sono venuti dallo stesso seme e sono e saranno in grado di produrre frutti, rami diversi e nuovi e anche alberi nuovi. Alcuni degli alberi non andranno lontano dalla terra nativa, mentre altri potranno mettere radici molto lontano in un altri paesi. Alcuni  diffonderanno ulteriori frutti e gli altri torneranno alla terra senza riprodursi, altri rami diventeranno rami importanti ricevendo una luce solare diversa e produrranno un frutto di diverso sapore.

Tutti dobbiamo ricordare che tutto è venuto dal seme stesso, condividendo la stessa radice originale e la necessità di nutrire e far crescere le nostre nuove piantine. Dobbiamo insegnare e diffondere in modo corretto a rimanere un albero sano. E dobbiamo rispettare le nostre radici e i nostri anziani che ci hanno insegnato le stesse cose. ( Johnpaul Williams1999)

"Shuha Rei" è l’apprendimento rispettoso dei metodi di insegnamento, instillando idee personali o regionale, sperimentando nuove tecniche secondo la scienza disponibili nel periodo di tempo, creando un nuovo ramo mentre si cambia secondo le proprie esigenze ed i criteri in particolare l'arte.

I nomi elencati in questa genealogia non sono necessariamente elencati per grado, anzianità o estesa formazione verificata e non sono in nessun ordine di sorta. Le genealogie in questa lista dovrebbero essere verificate. Ci possono essere gli studenti inclusi in questa tabella che non sono più con i Sensei sotto elencati.

Genealogy [Keizu] Gojuryu Karatedo

Ryuru Ko

|

Kanryo Higaonna

|____J. Komata

|____K. Toyama

|____C. Kiyabu

|____K. Gusukuma

|____Koki Shiroma

|____Kenwa Mabuni

|____Kyoda Jhuhatsu

|                     |____ Iraha Choko

|                     |____ Kyoda Juko

|____Chojun Miyagi____________________________________________________

|____Seiko Higa (Shodokan)

|____Seikichi Toguchi (Shoreikan)

|                     |____Masanobu Shinjo

|                     |____Kanei Katsuyoshi

|____Seijo Chinen

|____Takeo Maruta

|____Meitoku Yagi

|____Jitsuei Yogi (1935, co-founder Ritsumeikan Univ)

|____Gogen Yamaguchi (1935, co-founder Ritsumeikan Univ) / (JKGA / IKGA Gojukai)

|____Soo_Nei Chu (1935, co-founder Ritsumeikan Univ)

|                     |____Shizuo Yashiro (Tokyo)

|                     |____Matsutatsu Oyama (Kyokushinkai founder)

|                     |____Tadashi Nakamura (Seido Juku)

|____Shozo Ujita [1938 Ritsumeikan Univ)

|                     |____I. Wada

|____Mitsuharu Okamura [Ritsumeikan Univ]

|                     |____Suzuko Okamura-Hamasaki [USA]

|____Kinkichi Katano [1939 Ritsumeikan Univ]

|____Tomoharu Kisaki  [Yuishinkan-1939 Ritsumeikan Univ]

|                     |____Shigeru Nagoya (Japan)

|                     |____Norichika Nakayama (Japan)

|                     |____Toshiro Sasaki (Mexico)

|____Kenzo Uchiage [Osaka-1939 Ritsumeikan Univ)

|                     |____Kotaro Uchiage

|                     |____Takeshi Uchiage (Canada)

|                     |____Isamu Soma

|                    |____Toshiyuki Kurai

|____Kuranosuke Kimura [1939 Ritsumeikan Univ]

|____T. Moriyama [Ritsumeikan Univ]

|____Seigo Tada [1941 Ritsumeikan Univ]

|____Iwasuke Yamakawa

|                     |____Kyo Mouri [President JKF Gojukai 1997-1998]

|____Ei'ichi Miyazato [Jundo-Kan]

|____An'ichi Miyagi

|                     |____Morio Higaonna [IOGKF]

|____Seiko Kina [Shinkokan]

|____Koshin Iha

|                     |____Koshun Iha [JundoKan]

|                     |____Kosei Wakugawa

|                     |____Kenji Kaneshiro

|                     |____Masahide Matayoshi

|____Jin'an Shinzato

|                     |____Yuchoku Higa

|                     |____Seijin Nakamoto

|____Iwasuke Yamakawa

|                     |____Kyo Mouri [President JKF Gojukai 1997-1998]

|____Kin Miyagi

|____Jun Miyagi

|____Shuichi Aragaki

|                     |____Kei Miyagi

|                     |____Osamu Nakamura

|                     |____Tadashi Nakamura [Seido Juku]

|____Jinsei Kamiya

|____Keiyo Madambashi

|____Yusei Tamaki

|____Bunshun Tamaki

|____Tatsunori Sakiyama

|____Kiju Nanjo

|____Kogyu Tamaki

|____Tomonori Jichaku

|____Genkai Nakaima

|____Shunshin Furugen

|____Kiei Tomoyose

|____Kamaree Yagi

|____Yuno Aragaki

|____Seikichi Kinjo

|____Kensei Kanemori Kinjo [Kushin Ryu]

|                     |____Seijiro Sakihama [Jugoshizen-Ryu]

|____Kenichi Kanari

|____Saburo Higa

|____Soichi Aniya

|____Sosaburo Aniya

|____Tsuneo Arasaki

|____Kenji Kanashiro

|____Ryusei Aragaki

|____Haruo Kochi

|____Tokunori Senaha

|____Seisuke Nakamoto

|____Chinyei Kinjo [Hawaii]

|____Kizo Teruya [Hawaii]

|____Mitsugu Kobayashi [Hawaii]

|____Yukinori Uehara

|                     |____Goho Mori (Oita Ken)

|                     |____Yoshiyuki Uematsu

|____Sumihiko Funatsu (Mahato-Kai)

|                     |____Akira Taniguchi

|____Mitsuhide Miyagi

|____Kaho Tokeshi

|____Chishin Bise

|____Kaka Nakasone

|____Seikichi Gima

|____Takashi Miyagi [Japan]

|____Tsuyoshi Chitose [Chito Ryu]

|____Kenwa Mabuni [Shito Ryu]

|____Tsunetaka Shimabukuro

|____Eizo Shimabukuro [Shobayashi Shorin Ryu]

|____Tatsuo Shimabukuro [Isshin Ryu]

|____Tsubu Tukerii

|____Masafumi Suzuki [Seibu-Kan]

|____Sosui Ichikawa

|____Eiko Miyazato [Gokenkan]

|____Eizo Mizato

|____Michiko Miyazato

|____Ryu Shinko

|____Hidetaka Fukuda

|____Eiko Miyazato

|____Ranko Miyazato

|____Koshin Ryu

|____Ko Higa

|____Yoshio Suzuki

|____Herou Tamaki

|____Ryomei Tamaki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GKK Lineage

Chojun Miyagi

|____Gogen Yamaguchi
|____Seigo Tada
|____Motoo Yamakura
|                            |____Rich Stamper
|                            |____Duane Sammons
|                            |____Bill Giller
|                            |____R. Bratz
|                            |____J. Bridenbaugh
|                            |____J. Coleman
|                            |____K. Cullen
|                            |____Larry Faist
|                            |____B. Gittins
|                            |____C. Gittins
|                            |____K. Maunz
|                            |____C. Phillips
|                            |____S. Pirrone
|                            |____G. Sluys
|                            |____B. Smith
|                            |____J. Algee
|                            |____T. Baldridge
|                            |____R. Burlen
|                            |____W. Carter
|                            |____B. Cornwall
|                            |____Mark Cramer
|                            |____C. Cullen
|                            |____G. Dodge
|                            |____L. Gray
|                            |____S. Hampsten
|                            |____Ric Heyman
|                            |____D. Larson
|                            |____W. Lawson
|                            |____T. Martin
|                            |____T. Morca
|                            |____E. Myers
|                            |____P. Okami
|                            |____D. Shaneman
|                            |____G. Shervey
|                            |____R. Watruba
|                            |____C. Weber
|                            |____H. Williams
|                            |____D. Annis
|                            |____D. Drew
|                            |____W. Dutched
|                            |____E. Eff
|                            |____L. Eff
|                            |____E. Essex
|                            |____G. Fogel
|                            |____F. Foley
|                            |____M. Galose
|                            |____C. Green
|                            |____R. Henderson
|                            |____Mark Hoffman
|                            |____E. Johnson
|                            |____P. Jorgenson
|                            |____W. Kane
|                            |____C. Kiefer
|                            |____James Kindle
|                            |____W. Morse
|                            |____A. Orne
|                            |____H. Penson
|                            |____A. Storms
|                            |____J. Allen
|                            |____R. Bartnik
|                            |____M. Bordner
|                            |____S. Burt
|                            |____R. Engel
|                            |____K. Field
|                            |____M. Gallagher
|                            |____T. Gaultieri
|                            |____J. Gordon
|                            |____D. Hartlen
|                            |____J. Henderson
|                            |____J. Heyman
|                            |____E. Johnson
|                            |____K. Johnson
|                            |____J. Jones
|                            |____J. Kidd
|                            |____D. Knutsen
|                            |____T. Kozlowski
|                            |____J. Martin
|                            |____T. McKeon
|                            |____J. Ordonez
|                            |____R. Pendexter
|                            |____E. Rabins
|                            |____M. Robinson
|                            |____J. Stamper
|                            |____S. Weaver
|                            |____K. Williams
|                            |____G. Wilson
|                            |____K. Allen
|                            |____G. Ancheta
|                            |____P. Andress
|                            |____J. Arnold
|                            |____D. Avelar
|                            |____J. Ballenger
|                            |____M. Beggs
|                            |____C. Benavides
|                            |____S. Benavides
|                            |____G. Bilyeu
|                            |____M. Black
|                            |____D. Boonie
|                            |____A. Brooke
|                            |____M. Bowen
|                            |____R. Carter
|                            |____M. Cawthray
|                            |____W. Clemente
|                            |____R. Cowan
|                            |____L. Cruse
|                            |____Christian Cullen
|                            |____J. Cullen
|                            |____M. Darr
|                            |____M. Davis
|                            |____T. Diep
|                            |____S. Diewald
|                            |____S. Digiovanna
|                            |____M. Duryee
|                            |____M. Eff
|                            |____F. Empke
|                            |____K. Forsythe
|                            |____S. Gorman
|                            |____D. Haas
|                            |____N. Hara
|                            |____S. Hara
|                            |____G. Harper
|                            |____D. Hastings
|                            |____O. Henderson
|                            |____S. Herald
|                            |____D. Holland
|                            |____D. Jackson
|                            |____J. Jackson
|                            |____R. Jackson
|                            |____B. Jo
|                            |____J. Jones
|                            |____B. Kaufman
|                            |____E. Kidd
|                            |____J. Kidd
|                            |____D. Knakiewicz
|                            |____D. Knutsen
|                            |____J. Lee
|                            |____K. Ludwig
|                            |____R. Lyman
|                            |____M. Manalo
|                            |____R. Marsh
|                            |____G. Mazzoti
|                            |____L. McCracken
|                            |____K. Naus
|                            |____G. Null
|                            |____C. Osmun
|                            |____L. Paradiso
|                            |____J. Pauley
|                            |____M. Ritter
|                            |____Randy Ryerson
|                            |____E. Sandefur
|                            |____D. Scales
|                            |____D. Schultz
|                            |____Ge. Sleet
|                            |____Gr. Sleet
|                            |____K. Sluys
|                            |____J. Spencer
|                            |____R. Stamper II
|                            |____D. Steiner
|                            |____M. Swan
|                            |____J. VanWieringer
|                            |____M. Wagner
|                            |____M. Wert
|                            |____A. White
|                            |____C. Wolf
|                            |____N. Young
|                            |____M. McKeon

 

 

IOGKF Lineage

Chojun Miyagi
|____Ani'ichi Miyagi
|____Ei'ichi Miyazato   
                |____Morio Higaonna
|                              |____Yozo Ito (Kanagawa Ken)
|                              |____Tomiaki Tadano (Tokyo)
|                              |____Tomonori Namiki (Tokyo)
|                              |____Koichi Iwakawa (Tokyo)
|                              |____Steven Bellamy  (England)
|                              |____Kazuo Terauchi (Tokyo)
|                              |____Tomoyuki Kato (Kanagawa Ken)
|                              |____Kiyoyuki Otsuki (Miyagi Ken) 
|                              |____Yonekazu Uehara
|                              |____Fumihiro Uehara 
|                              |____Takeshi Kamimura
|                              |____Ken Ogawa
|                              |____George Alexander (USA)
|                              |____Isao Miyagi
|                              |____Yoshimori Shimabukuro
|                              |____Tetsuji Nakamura (Canada)
|                              |____Iwao Abe
|                              |____Kenzo Nakagi
|                              |____Juichi Kokubo (Peru)
|                              |____Hitomi Okada
|                              |____Takeyuki Kamimura
|                              |____Katsuya Yamashiro (Okinawa)  
|                              |____Jim Marinow (Canada)
|                              |____Darryl Daguesse (Canada)
|                              |____Mike Chinadi (Canada)
|                              |____Dennis Meeking (Canada)
|                              |____Genaro Liriano (Canada)
|                              |____Mike Peled (USA)
|                              |____Mel Pralgo (USA)
|                              |____Steve Krowitz (USA)
|                              |____John Tronolone (USA)
|                              |____Paul Myers (USA)
|                              |____Carlos Martinez (USA)
|                              |____Tom Whelan (USA)
|                              |____Bill Meyers (USA)
|                              |____Sandy Meyers (USA)
|                              |____Rodney Hu (USA)
|                              |              |____Rodney Hu Jr.
|                              |              |____Eric Shingu 
|                              |              |____Bob Ulep
|                              |              |____Vern Terrell
|                              |____Ramon Veras
|                              |              |____Rusty McMains
|                              |____Mirko Buchwald (USA)
|                              |              |____Ryan Sakai 
|                              |              |____Mark Ross
|                              |____Paolo Francesco Spongia (Italy)
|                              |____Davide Incarbone (Italy)
|                              |____Mario Falcone (Mexico)
|                              |____Bobby R. Smith (Bermuda)
|                              |____Pedro Generoso Montero (Dominican Republic)
|                              |____Victor Liriano (Dominican Republic)
|                              |____Ricarte Rivera (Puerto Rico)
|                              |____Juan Carlos Rodriguez (Argentina)
|                              |              |____Ricardo Peirano (Sardegna)
|                              |____Rodrigo Sepulveda (Chile) 
|                              |____Carlos Martinez Quiroz (Panama)
|                              |____Victor de la Rosa (Peru)
|                              |____Shunji Sudo (Venezuela)
|                              |____Patrick Curinckx (Belgium)
|                              |____Henrik Larsen (Denmark)
|                              |              |____Jan Bøgely
|                              |              |____Martin Bille Hansen
|                              |              |____Kim Kristiansen
|                              |              |____Torben Svensen
|                              |              |____Kim Poerksen 
|                              |              |____Bendt Andersen
|                              |              |____Dennis Knudsen
|                              |              |____Jan B. Clausen
|                              |              |____Thomas Vestergaard
|                              |              |____Jan Hansen
|                              |____George Andrews (England)
|                              |              |____Linda Marchant
|                              |____Ernie Molyneux (England)
|                              |____Roy Flatt (England)
|                              |____Rob Wood (England)
|                              |____Dennis Martin (England)
|                              |____Bernard Cousin (France)
|                              |____Harry de Spa (Netherlands)
|                              |____Ryszard Szczepanski (Poland)
|                              |____George Monteiro  (Portugal)
|                              |____John Lambert (Scotland)
|                              |              |____Frank Sargent 
|                              |              |____Callum Dick
|                              |              |____Jim Flannigan
|                              |____Luis Nunes (Spain)
|                              |____Bjorn Jonzon (Sweden)
|                              |____Victor Grinevich (Belarus)
|                              |____Paata Chelidize (Georgia)
|                              |____Lam King Fung (Hong Kong)
|                              |____Pervez B. Mistry (India)
|                              |____Leon Pantenovitch (Isreal)
|                              |____Karmenov Amangeldi (Kazakhstan)
|                              |____Jubanov Sanjar (Kazakhstan)
|                              |____Ch'ng Chin Leong (Michael) (Malaysia)
|                              |____Viktor Panastuk (Moldova)
|                              |____Alexander Filimonov (Russia)
|                              |____Igor Kim (Tadjikistan)
|                              |____Faith Ince (Turkey)
|                              |____Alexandre Grishniakov (Ukraine)
|                              |____Filomeno Fialho (Angola)
|                              |____Hennie de Vries (Namibia)
|                              |____Bakkies Laubscher (South Africa)
|                              |____James Rousseau (South Africa)
|                              |____Hugh St. John Thompson (South Africa)
|                              |____Ken Roberts (New Zealand)
|                              |____Nigel Thomas (New Zealand)
|                              |____Brian McGhie (New Zealand)
|                              |____Dennis May (New Zealand)
|                              |____Blair Kennedy (New Zealand)
|                              |____John Jarvis (New Zealand)
|                              |____Terry Hill (New Zealand)
|                              |____Rajesh Ravji (New Zealand)
|                              |              |____David Croxford
|                              |              |____Maree Mahoney
|                              |____Gretar Orn Halldorsson (Iceland)
|                              |____Ernie Brennecke (USA)
|                              |____Mark Bishop & Rick Woodhams
|                              |              |____Dave Morris
|                              |              |____Mike Clark
|                              |              |____Neil Nutburn
|                              |              |____Terry Foster
|                              |              |____Ted Shaw
|                              |              |____Gary Royal
|                              |              |____Dave Crawford
|                              |____Franco Sanguinetti (USA)
|                              |____John S. O'Hara (USA)
|                              |____Steven R. Wilson (USA)
|                              |              |____Gabe Wolcott
|                              |              |____Jared Bouchard
|                              |              |____Philip LoBue & Chris Sanchez
|                              |____Peter Lembke (Germany) 

 

 

JKGA / IKGA Lineage

Chojun Miyagi

|____Takeo Maruta
|____Meitoku Yagi
|____Jitsuei Yogi [1935, co-founder Ritsumeikan Univ]
|____Gogen Yamaguchi [1935, co-founder Ritsumeikan Univ]
|____Norimi Gosei Yamaguchi [Goju-kai Karate-do, USA]
|____Kishio Gosen Yamaguchi
|____Hirofumi Goshi Yamaguchi (JKGA) (IKGA)
|____Gokyoku [Wakako] Yamaguchi
|____Makiko Yamaguchi
|____Kikuchi Hiromasa (Japan)
|____Mutsuo Shimotoku (Japan)
|____Gonnohyoe Yamamoto

|____Shuji Tasaki [Seiwakai]
|____Masatoshi Futawatari 
|____Toshie Futawatari
|____Masatoshi Yamaguchi
|____Kenichi Akao   
|____Gohai Yamaguchi
|____Seiji Sakamoto
|____Shigeki Yamada
|____Tetsushi Aizaki
|____Kihei Sakamoto
|____Yoshie Akao
|____Masami Akahori
|____Shoichi Uzawa
|____Miharu Kashiwakura     
|____Merv Oakley
|____Seiji Murakami
|____Sonwan Sarasas    
|____Kinkichi Katano
|____Yukimori Uehara
|____Tomoharu Kizaki
|____Hiratada Yabe
|____Akio Toda
|____Kazuo Funaki
|____Hideo Takahashi    
|____Kikuo Arai
|____Kihei Sakamoto Gunma, Japan)
|____Ryuzo Watanabe [Brazil - South America Vice-President]
|                     |____Miguel Yoshio Watanabe
|                     |____Sergio Yuzi Tanaka Beppu
|                     |____Mitsuo Kiyohara
|                     |____Jose Castro de Oliveira
|                     |                     |____Aldemir Junglos
|                     |                     |____Rosemeire de Oliveira
|                     |                     |____Soraia Bernardes de Oliveira 
|                     |____Aldemir Junglos
|                     |____Luis A. A. Kotsubo
|                     |____Antonio Felipe da Silva
|                     |____Jamil Padui
|                     |____Silvio R. M. Pena
|                     |____Alceu Cavalheiro Machado
|                     |____Gonzalo Ramirez (Uruguay)
|____Shin Tsukii
|____Masachi Oshiro (Hawaii Retired)
|                     |____Rodney Hu
|                     |____Tino Ceberano
|                     |____Fred Imperial
|                     |____Jann Aki
|                     |____Mateo Arnado
|____Peter Urban (USA Goju)
|____Paul Starling (Oceania Vice-President)
|____Alexandra Starling (Australia)
|____Iwan Pranatio (Australia)
|____Joji Yamashita
|____Yoshi Yamashita
|                     |____Raymond Fujino
|                     |____John Priegert (Canada)
|                     |____Ruth Stockey
|                     |____Carol Rushworth
|                     |____Donna Gardecki
|                     |____Craig Vokey
|                     |____Dana Nawata
|                     |____Azita Kanai
|                     |____Gordon Mott    
|____Brian Mackie (Australia)
|                     |____Peter May
|                     |____Glen Aitken
|                     |_Ben Mettam
|                     |____Don Heald
|                     |____Brigit Herrick
|                     |____Ricky Kaminski
|____Bob Allan (Australia)
|____Alan Burdett (Australia)
|____Helmut Molders (Australia)
|____Greg Gunns (Australia)
|____Steve Colangelo (Australia)
|____Bernie Brogan (Australia)
|____Wayne Johnstone (Australia)
|____Mark Burton (Australia)
|____Phillip Chin Quan (Australia)
|____Trevor Lawler (Australia)
|____Noel Griffiths (Australia)
|____Hiroshi Fujimoto (New Zealand)
|____Ingo De Jong (European Vice-President)
|____Horst Baumgürtel (Switzerland)
|____Erik Golowin (Switzerland)
|                     |____Fabio Bernasconi
|                     |____Walter Seeholzer
|                     |____Matthias Lanzendörfer
|                     |____Markus Von Kaenel
|____Giancarlo Barbin (Italy)
|____Ian McGarrity (USA)
|____Chieko Huse (USA)             
|____Brian Douglas (USA)               
|____Mark Douglas  (USA)
|____Tony Childs (England)
|____Ozel Osman (England)
|____Mark Adams (England)
|____Steve Connelly (England)
|____Bernie Helm (England)
|____Andy Tannock (England)
|____Jan van den Dries (Netherlands)
|____Gerd Rebicek (Hungary)
|____Ghulam Mughal (Sweden)
|____Conny Ferm (Sweden)
|____Peter Brandon (African Vice-President)
|                     |____Peter Klipfel
|____Pascual Esposito Escaida (Chile)
|____Stefan Alfredsson (Iceland)
|____A. A. Mohammadi (Iran)
|____Nooramed Dollo (Maurittis)
|____Suciu Gabriel (Romania)
|____Michael Buttermark (USA)
|____Tan Oon Lye (Singapore)
|____Seng Chee Kiong
|____Laurent Low
|____Gamble Ng
|____Frankie Ong

 

 

Jundokan International

Chojun Miyagi

|____Ei'ichi Miyazato

|                            |____Teruo Chinen [Jundo-Kan International]
|                            |                            |____Rick Fencl
|                            |                            |____Brian Alexander (Canada)
|                            |                            |____Kevin Hefner
|                            |                            |____Jim Pounds  
|                            |                            |____James Prouty
|                            |                            |____Paul Zamaitas
|                            |                            |____Dong Tran
|                            |                            |____Paul Sweetow
|                            |                            |____John Lowrie (Canada)
|                            |                            |____Mary Roe
|                            |                            |____Charlie Wiles
|                            |                            |____Ron Gaeta
|                            |                            |____Herbert Allen
|                            |                            |____Steve Dunn
|                            |                            |____Mary Loucks
|                            |                            |____Mark Loucks
|                            |                            |____Bob Davis
|                            |                            |____Bruce McDavis
|                            |                            |____Laurie Scott (New Zealand)
|                            |                            |____Luis Morales
|                            |                            |____Angel M. Cruz (Puerto Rico)
|                            |                            |____Aubrey Pieterse (South Africa)
|                            |                            |____Morne' Fourie (South Africa)
|                            |                            |____José Campos (Portugal)
|                            |                            |                            |____Leonardo Pereira

 

 

Jundokan Lineage

Chojun Miyagi

|____Ei'ichi Miyazato
|                            |____Koshin Iha
|                            |____Ani'ichi Miyagi
|                            |____Morio Higaonna (IOGKF)
|                            |____Ko Uehara & Yonekazu Uehara
|                            |                            |____Hatsuyoshi Fuchigami
|                            |                            |____Takeshi Kamimura
|                            |                            |____Rinsei Teruya
|                            |                            |____Denmei Gushiken
|                            |
____Masafumi Suzuki (Seibukan) & Kim-Hung Wong (Hong Kong) & Hing Poon Chan
|                            |                            |____Ceasar Takeshi
|                            |                            |____K K Lee & Gerry Manno [Kuge Kai]
|                            |                            |____Brian Gallon [Nippon Seibukan Australia]
|                            |                            |____Hiroyasu Kobayashi [Nippon Seibukan USA]
|
                            |____Ryosei Aragaki
|                            |____Yoshihiro Miyazato
|                            |____Masanari Kikugawa
|                            |____Shinkichi Kinjo
|                            |____ Shinzo Chinen
|                            |____Masutaka Murumatsu
|                            |____Kenei Shimabukuru
|                            |____Tsuneo Aragaki
|                            |____Seiei Hirata
|                            |____Kuniuki Kai
|                            |____Masagi Taira
|                            |____Jissho Yogi
|                            |____Tetsu Gima
|                            |____Atsumi Iida
|                            |____Minoru Kinjo
|                            |____Skipper Ingram [Bermuda]
|                            |____Masaji Taira
|                            |____Masao Shimabukuro
|                            |____Kristina Ingram [Bermuda]
|                            |____Kazuya Higa
|                            |____Hiroshi Ganaha
|                            |____Isao Akamine
|                            |____Hisao Sunagawa
|                            |____Shinko Kuniyoshi
|                            |____Tsuneo Kinjo
|                            |____Katsuhiko Yogi
|                            |____Glenn McIlvride
|                            |____David T. Oddy
|                            |____Ron Yamanaka [YKKF] 
|                            |____Nanko Minei
|                            |____Kei Miyagi
|                            |                            |____Osamu Nakamura
|                            |                            |____Tadashi Nakamura  [Seido Juku]
|                            |____Seikichi Kinjo
|                            |____Tsuneo Arasaki
|                            |____Haruo Kochi
|                            |____Ken'ichi Kanari
|                            |____Koei Teruya
|                            |____Saburo Higa
|                            |____Shinko Shikiya
|                            |____Keikichi Nakasone
|                            |____Yoshishige Omine
|                            |____Tetsunosuke Yasuda
|                            |____Shin'ichi Iribe
|                            |____Yoshio Hichiya
|                            |____Yasuhide Makishi
|                            |____Sutayachi Matayoshi
|                            |____Akihiko Suzuki [Kyoto]
|                            |____Kunimasa Kai [Miyazaki]
|                            |____Ryoichi Onaga [Spain]
|                            |____Jaime Sequeira Pereira [Portugal]
|                            |____Zenei Oshiro [France]
|                            |____Yoroi Nakada
|                            |____Richard Barrett (England)
|                            |____Bob Honiball (England) &_John Warne
|                            |____Chuck Merriman
|                            |                            |____Louis Neglia
|                            |                            |____Bob Sparks
|                            |                            |____Bruce Barton
|                            |                            |____Ron Martin
|                            |                            |____Alberto Pena
|                            |                            |____Don "The Dragon" Wilson
|                            |                            |____Domingo Llanos
|                            |____Larry Pickel

|                            |                            |____Glenn Keeney (Komakai)
|                            |____Rony Kluger (Isreal)
|                            |____Tony Foster (New Zealand)
|                            |____Buddy Govender (South Africa)
|                            |                            |____Chantal Govender
|                            |                            |____Mark Appollos
|                            |                            |____Emlyn Collins
|                            |____Nantabu C. Bomani [Tanzania]

 

 

Kuyukai Lineage

Chojun Miyagi

|____Shozo Ujita (Ritsumeikan University)
|                            |____Osamu Hirano (Kuyu-Kai)
|                            |____Seiji Teramura
|                            |____Fumitaka Ueno
|                            |____Yoshio Hazehara
|                            |____Syunsuke Ota
|                            |____Hideo Wakabayashi
|                            |____Yuichi Sato
|                            |____Shinichi Torii
|                            |____Kouji Nakao
|                            |____Muneto Yoshida
|                            |____Mobuyuki Ota
|                            |____Takenori Nishi
|                            |____Syuji Kadomae
|                            |____Souji Ando
|                            |____Yasumitsu Muragaki
|                            |____Toshihiro Kano
|                            |____Kouji Mizobata
|                            |____Minoru Taira
|                            |____Hiroto Tsuchiyama
|                            |____Sinya Hyotani
|                            |____Makoto Kobayashi
|                            |____Richard de Haas (Sweden)
|                            |____George Chan (B.C. Canada)
|                            |____Alan Chan
|                            |____Julie Zilber
|                            |____Kunikata Atsouko
|                            |____Alisa Chan
|                            |____Dariel Lum
|                            |____Edwin Lum
|                            |____Joseph Nerida
|                            |____Bob Lee
|                            |____Ivan Yan Yin Cheng

 

 

Meibukan Lineage

Chojun Miyagi

|                            |____Meitoku Yagi
|                            |____Yushun Tamaki (Retired/Advisor)
|                            |____Meitatsu Yagi (President) (Okinawa)
|                            |                            |____Tetsufumi Kawakami
|                            |                            |____Akishta Yagi
|                            |                            |____Akihiro Yagi
|                            |                            |____Fumiaki Ota
|                            |____Meitetsu Yagi (Vice-President) (Okinawa)
|                            |                            |____Moriohide Matsumoto (Nagata Dojo)
|                            |                            |____Seisho Kuniyoshi
|                            |                            |____Shintetsu Kuniyoshi (Kuniyoshi Dojo)

|                            |                            |                            |_________Joe Roa (USA)
|                            |                            |____Hitoshi Toyama
|                            |                            |____Ippei Yagi (1st son of Meitetsu Yagi)
|                            |                            |____Tippei Yagi (2nd son of Meitetsu Yagi)
|                            |____Seiki Takushi (President)
|                            |____Tomio Kyan
|                            |____Hajime Yamazato
|                            |____Tsutomu Matsumoto
|                            |____Shiki Tadanori (Japan)
|                            |____Shigetoshi Seneha (Okinawa)

|                            |                            |____ Foreign Students
|                            |                            |____Shigemitsu Gushiken
|                            |                            |____Hirenobu Tamaki
|                            |                            |____Seiji Inamine
|                            |                            |____Teruo Higa
|                            |                            |____Kinsei Kinjo
|                            |                            |____Herenori Jaiyashu
|                            |                            |____Moreteru Nagamine
|                            |                            |____Tatsuya Akamine
|                            |                            |____Senaha Sacho
|                            |                            |____Katsukumi Uehara
|                            |                            |____Seiiki Isa
|                            |                            |____Hideo Oyadomari
|                            |                            |____Masachika Yamashiro
|                            |                            |____Masakatsu Terua
|                            |____Masaaki Ikemiyagi (Okinawa)

|                            |                            |____Wade Chroninger
|                            |____Kyosho Horikawa
|                            |____Fumiyaki Ota
|                            |____Sadayuki Taira (Taira Dojo) 
|                            |____Katsuyoshi Kanei (Jinbukan)
|                            |                            |____Seibum Uchima
|                            |                            |                            |____Armando Carrizo (Argentina)
|                            |                            |                            |____Felix Garcia (CHILE)
|                            |                            |                            |____Efrain A. Miranda (USA)
|                            |                            |____Carlos Batista (Venezuela)
|                            |                            |____Seijo Chinen
|                            |                            |____James Bottsford
|                            |                            |____Richard Determan
|                            |                            |____Michael Harriman  
|                            |____Anthony Mirakian (USA) & Hing-Poon Chan (Canada)
|                            |                            |____Lex Opham (Holland)
|                            |____Yasuaki Hokama  
|                            |____Masanao Miyazato
|                            |____Jubin Seneha
|                            |____Yuken Tokashiki
|                            |____Seiko Nakamoto
|                            |____Seishin Arashiro
|                            |____Koki Miyagi
|                            |____Tami Tamaki
|                            |____Moshin Arakaki
|                            |____Masagi Higa
|                            |____Masami Odo
|                            |____Mark Dodds (Japan)
|                            |____Yasunori Yonamine (Brazil)
|                            |                            |____Simone Hatsumi Yonamine
|                            |                            |____Cintia Yumi Yonamine
|                            |                            |____Yuka Yonamine
|                            |                            |____Jaime Yonamine
|                            |                            |____Robert Orozco (USA)
|                            |                            |                            |____Ben Teifeld
|                            |                            |____Troy Edwards (USA)
|                            |                            |____Eric Anderson (USA)
|                            |                            |____Richard Andrews (USA)
|                            |____Sean Wong (Canada) 
|                            |____Cristofoli Clemente (Australia)
|                            |____Carl Wheeler (Canada)
|                            |____Ken Tallack (Canada)
|                            |____Benyamini Yaron (Isreal)
|                            |____Rajesh Thakkar
(India)

 

 

Ritsumeikan Lineage

Chojun Miyagi [first visit 1928]

|                            |____Jitsuei Yogi[1935, co-founder Ritsumeikan Univ]
|                            |____Gogen Yamaguchi
[1935, co-founder Ritsumeikan Univ](JKGA / IKGA Gojukai)
|                            |____Soo_Nei Chu [1935, co-founder Ritsumeikan Univ]
|                            |                            |____Shizuo Yashiro (Tokyo)

|                            |                            |                            |____Katsutoshi Mikuryia (Rome – Italy)
|                            |                            |                            |                            |____
Di Sano Salvatore (Rome – Italy)

|                            |                            |                            |                            |____Baldelli Antonio (Rome – Italy)

|                            |                            |                            |                            |____Galderisi Natale (Rome – Italy)

|                            |                            |                            |                            |____Sigari Maurizio (Rome – Italy)

|                            |                            |____Matsutatsu Oyama (Kyokushinkai founder)
|                            |                            |____Tadashi Nakamura (Seido Juku)
|                            |____Shozo Ujita [1938 Ritsumeikan Univ]
|                            |                            |____I. Wada

|                            |____Mitsuharu Okamura[Ritsumeikan Univ]
|                            |                            |____Suzuko Okamura-Hamasaki [USA]
|                            |____Kinkichi Katano [1939 Ritsumeikan Univ]
|                            |____Tomoharu Kisaki [Yuishinkan-1939 Ritsumeikan Univ]

|                            |                            |Shigeru Nagoya [Japan]
|                            |                            |                            |____Norichika Nakayama [Japan]
|                            |                            |                            |____Toshiro Sasaki  [Mexico]
|                            |____Kenzo Uchiage

|                            |                            |____Kotaro Uchiage [Osaka-1939 Ritsumeikan Univ]
|                            |                            |                            |____Masaru Kawai
|                            |                            |                            |____Tutomu Kawai
|                            |                            |                            |____Hitoshi Mimoto
|                            |                            |____Takeshi Uchiage [Canada]
|                            |                            |____Isamu Soma
|                            |                            |____Toshiyuki Kurai
|                            |____Kuranosuke Kimura [1939 Ritsumeikan Univ]
|                            |____T. Moriyama
|                            |____Seigo Tada [1941 Ritsumeikan Univ]
|                            |____Iwasuke Yamakawa
|                            |                            |____Kyo Mouri
[Presid.ent JKF Gojukai 1997-1998] and Officially

|                            |____Takeo Ogha [1950]              Reorganized to current status 1948 [Showa 23]                               |____Akira Shiomi [1952]
|                            |____Teruhisa Kawaguchi
|                            |____Yasuyuki Okamura
|                            |____Keizo Okamura
|                            |____Shoji Ueda
|                            |____Yukio Morita
|                            |____Jun-Ichi Wada
|                            |____Sato Hideki
|                            |____Kentaro Matsushita
|                            |____Kito Sakiko
|                            |____Honda Takayuki
|                            |____Yoshihiko Kajiya
|                            |____Wada Kazuaki

 

 

Ryusokai Lineage

Chojun Miyagi
|                            |____Yagi Meitoku
|                            |                            |____Tamaki Yushun
|                            |                            |____Shigetoshi Senaha
|                            |                            |                            |____Gushiken Shigemitsu                            
|                            |                            |                            |____Tamaki Hirenobu
|                            |                            |                            |____Inamine Seiji
|                            |                            |                            |____Higa Teruo
|                            |                            |                            |____Kinjo Kinsei
|                            |                            |                            |____Jaiyashu Herenori
|                            |                            |                            |____Nagamine Moreteru
|                            |                            |                            |____Akimine Tatsuya
|                            |                            |                            |____Sacho Senaha
|                            |                            |                            |____Uehara Katsukumi
|                            |                            |                            |____Isa Seiiki
|                            |                            |                            |____Oyadomari Hideo
|                            |                            |                            |____Yamashiro Masachika
|                            |                            |                            |____Terua Masakatsu

 

 

Seigokan Lineage

Chojun Miyagi

|____Jitsuei Yogi & Meitoku Yagi & Takeo Maruta

|                            |____Gogen Yamaguchi

|                            |                            |____Seigo Tada (Seigokan)

|                            |                            |____Seigo Tada II(*) (Japan)

|                            |                            |____Seigo Tada III(**)(Japan)

|                            |                            |____Tsuji Masatomi (Japan)

|                            |                            |____Sekizen Kono (Japan)

|                            |                            |____Takeo Okada (Japan)

|                            |                            |____Toshio Sakata (Japan)

|                            |                            |____Toshiaki Ota (Japan)

|                            |                            |____Zenji Kusuda (Ohshikai) (Japan)

|                            |                            |____Hiroshi Ichida (Japan)    

|                            |                            |____Kiyotaka Takasaki (Ohshikai) (Japan)

|                            |                            |____Mitsuo Ikeno (Japan)

|                            |                            |____Kazunobu Miki (Japan)

|                            |                            |____Ryuji Okumura (Japan)

|                            |                            |____Murata Shinzaku (Japan)      

|                            |                            |____Tessei Akiyoshi (Japan) 

|                            |                            |____Genshu Nomura (Genshukan)

|                            |                            |                            |____Haruo Nakahiro

|                            |                            |                            |                            |____ Kazue Nakahiro

|                            |                            |                            |____Kana Okamura

|                            |                            |                            |____Takuya Okamura

|                            |                            |                            |____Kazumi Nishikawa

|                            |                            |                            |____Dave Fiegle

|                            |                            |                            |____Jim Stolarczyk (USA)

|                            |                            |____Motoo Yamakura (GKK)

|                            |                            |____Yukiaki Yoki (Hong Kong)

|                            |                            |____Shoji Yuki(Hong Kong)

|                            |                            |                            |____Khin Hla (Hong Kong)

|                            |                            |                            |                            |____Dickie Chow (Director-Canada)

|                            |                            |                            |                            |____Bill Mok (Director-Hong Kong)

|                            |                            |                            |                            |____Chi-Moon Li (Hong Kong) 

|                            |                            |                            |                            |____Kenny Yu (Hong Kong)

|                            |                            |                            |____José Martins Achiam (Macao)

|                            |____ Katsumune Nagai (Portugal)

|                            |____José Santana (Portugal)(Director-Europe/Africa)

|                            |____João Salgado (FNKP)

|                            |____Dinesh Thakur (India)                                                          

|                            |____ J.Parkash Singh (India)

|                            |____P.S.Panwar (India)

|                            |____Nalaka Kumara (Sri Lanka)

|                            |____V.S.Rodrigo (Sri Lanka)

|                            |____Vicmar Denna (Philippines)

|                            |____Nilo Vargas (Philippines)

|                            |____ Kazunobu  Miki Fukuoka (Japan)

|                            |____ Tatsuto Sadanobu (Japan)

|                            |____ Francesco Cuzzocrea (Italy)

|                            |____Cesar Pereira  (Australia)              

|                            |____Alan Oxley (Australia)

 

 

Seiwakai Lineage

Chojun Miyagi
|____Gogen Yamaguchi
|                            |____Shuji Tasaki [Seiwakai]

|                            |____Seiichi Fujiwara [Japan]
|                            |____Leo Lipinski [England]
|                            |                            |____Des Tuck [USA]
|                            |                            |____Vassie Naidoo [USA]
|                            |                            |                            |____Buddy Govender (South Africa)
|                            |                            |                            |____Imtiaz Abdul
|                            |                            |                            |____Jeff Alexander [USA]
|                            |                            |                            |____James Daly [USA]
|                            |__________   |__________   |____Johnpaul Williams [USA]
|                            |                            |                            |____Andrea Daly [USA]
|                            |                            |                            |____Edison Valente [USA]
|                            |                            |                            |____Conrad Williams [USA]
|                            |                            |                            |____Hershel Sabater [USA]
|                            |                            |                            |____Henry Albaquerque [USA]
|                            |                            |                            |____Maria Sabater [USA]
|                            |                            |                            |____Sharif Baphu [India]
|                            |                            |                            |____Troy Gleeson [USA]
|                            |                            |                            |____Mike Riley [USA]
|                            |                            |                            |____Malinda Meohas [USA]
|                            |                            |                            |____Maile Elliott [USA]
|                            |                            |                            |____Timmi Singh [South Africa]
|                            |                            |                            |____Andrew Davids [USA]
|                            |                            |                            |____Brian Burdick [USA]
|                            |                            |                            |____Terry Knight [USA]
|                            |                            |                            |____Krishan Narayan [USA]
|                            |                            |                            |____Sanjit Mandall [USA]
|                            |                            |                            |____Colin West [USA]
|                            |                            |                            |____Brian Learner [USA]
|                            |                            |                            |____Amber Brvickshank [USA]
|                            |                            |                            |____Alan Parker [USA]
|                            |                            |                            |____Paul Banchek [USA]
|                            |                            |                            |____Marko Madrid [Mexico - USA]
|                            |                            |                            |____Sandra Madrid [Mexico - USA]
|                            |                            |                            |____Edwardo Caicedo [Columbia]
|                            |                            |                            |                            |____
Charles F. Ropieque [USA]

|                            |                            |                            |____Antonio Madriz [Madrid] Villalobos [Mexico]

|                            |                            |                            |                            |____Marko Madrid [Mexico - USA]

|                            |                            |                            |                            |____Sandra Madrid [Mexico - USA]

|                            |                            |__________   |____Hannilisa Savolainen [Chicago USA]

|                            |                            |____Ben Mare [South Africa]
|                            |                            |                            |____Peter Klipfel
|                            |                            |                            |                            |____Gerhardt Mahnke
|                            |                            |                            |____Rob Crawford [Goshukan]
|                            |                            |                            |____Leandi Basson
|                            |                            |                            |____Doug Silversten [Goshukan]
|                            |                            |                            |____Gavin Labuschagne
|                            |                            |                            |____Humphrey Skosana
|                            |                            |                            |____Doug Silversten
|                            |                            |                            |____Richard Robinson
|                            |                            |                            |____Shawn Cameron
|                            |                            |                            |____Chris Neimand
|                            |                            |                            |                            |____Audrey Hull
|                            |                            |                            |                            |____Craig Hull
|                            |                            |                            |____Craig McDonald
|                            |                            |                            |____Paul Cryer
|                            |                            |                            |____Peter Beckley
|                            |                            |                            |____Stoefel Neiwoud
|                            |                            |______Leon Mare [USA]
|                            |                            |                            |____Dave Sanders
|                            |                            |                            |____Andrew Christou
|                            |                            |                            |____Brian Packett
|                            |                            |______Paul Penasse & Tim Pennase (Belgium)
|                            |                            |                            |____Rudy Hannes
|                            |                            |                            |____Fons Hannes
|                            |                            |                            |____Ronny De Boulle
|                            |                            |____Iam McTavish [Australia]
|                            |                            |____Stan Hart [South Africa]
|                            |                            |____Gualter Dias [Portugal]
|                            |                            |____Nigel Smart [England]
|                            |                            |____Philip Blass [England]
|                            |                            |____Les Winderbaum [Australia]
|                            |                            |____Jon Jacobson [Australia]
|                            |                            |____Whitey Pollett [South Africa]
|                            |                            |____Bill Coleman [South Africa]
|                            |                            |____Etienne De Kock [Deceased] [South Africa]
|                            |                            |____Tony Ebrahim [Deceased] [South Africa]
|                            |                            |____Johnny Cattin [Switzerland]
|                            |                            |____Erhard Kellner [Austria]
|                            |                            |____Paul Coleman [England]
|                            |                            |____Gerhardt Mahnke [South Africa]
|                            |                            |____Dimitris Tsakatanis [Greece]
|                            |                            |____Colin Whitehead [Scotland]
|                            |                            |____Sandeep Salvi [India]
|                            |                            |____Ravi Lalwani [India]
|                            |                            |____Anil Kadu [India]
|                            |                            |____C.H Satya Narayan [India]
|                            |                            |____Zlatko Bogatinovskii [Yugoslavia]
|                            |                            |____Latke Latinovic [Yugoslavia]
|                            |                            |____Gila Pal [Hungary]
|                            |                            |____Marta Birone [Hungary]
|                            |                            |____Zsolt Penderik [Hungary]
|                            |                            |____I. Pinter [Hungary]
|                            |                            |____Robert. Gal [Hungary]
|                            |                            |____Franz Katzelberger [Austria]
|                            |                            |____Alois Wiesbock [Austria]
|                            |                            |____Rastislav Mraz [Slovakia]
|                            |                            |____Robert. Koncal [Slovakia]
|                            |                            |____Pavel Hluch [Slovakia]
|                            |                            |____Brano Hromada [Slovakia]
|                            |                            |____Jan Lakota [Slovakia]
|                            |                            |____Ludo Divinitz [Slovakia]
|                            |                            |____Tibor Adamek [Slovakia]
|                            |                            |____Ondrej Sulaj [Slovakia]
|                            |                            |____Peter Miklovic [Slovakia]
|                            |                            |____Ivan Balaz [Slovakia]
|                            |                            |____Milos Svantner [Slovakia]
|                            |                            |____Laike Mahommed [England]
|                            |                            |____Andrej Pikuta [Poland]
|                            |                            |____Vitor Gomes [Portugal]
|                            |                            |____Antonio Dos Santos [Portugal]
|                            |                            |____Abel Figueiredo [Portugal]
|                            |                            |____Daniel Iorga [Romania - USA]
|                            |                            |____Michaela. Iorga [Romania]
|                            |                            |____Ulrich Hoch [Liechtenstein]
|                            |                            |____Dietmar Ender (Liechtenstein)
|                            |                            |____Jorge Oliviera (Switzerland)
|                            |                            |____Aldo Bagnato (Switzerland)
|                            |                            |____Jorge Pimento (Portugal)
|                            |                            |____Racsz Gabor (Hungary)
|                            |                            |____Chris Greene (Hemel Hempsted England)
|                            |                            |____Ozel Osman (England)
|                            |                            |____Kinglsey Johnson (England)
|                            |                            |____Marie Greene (England)
|                            |                            |____Evan Graham (Finchley London England)
|                            |                            |____Michael Hollingbery (Borehamwood England)
|                            |                            |____Gurmit Singh Ghatore [Southhall England]
|                            |                            |____Ben Craft [England]
|                            |                            |____Ryan Langworthy [Isle of Sheppey England]
|                            |                            |____Robert Davis [Liverpool England]
|                            |                            |____Kim Singh [England]
|                            |                            |____Steve Duffy [England]
|                            |                            |____Teofilo Fonseca [Beja Portugal]
|                            |                            |____Manuel Santos [Angola]
|                            |                            |____Jose Baptista [Angola]
|                            |                            |____B. Ram Reddy [India]
|                            |                            |____Indunil Karunasena [Sri Lanka]
|                            |                            |____Adnan Safak Yuksel [Turkey]
|                            |                            |____Indunil Karunasena [Sri Lanka]
|                            |                            |____Linda LipinskiEngland]
|                            |                            |____Debra Katz [England]
|                            |                            |____Ruth Fielding [England]
|                            |                            |____Rudi Strydom [Deceased] [South Africa]
|                            |____ Isao Yabunaka [Canada]
|                            |                            |____Kaz Matsuda
|                            |                            |____Michael Szasc
|                            |                            |____Ricci Bedry
|                            |                            |____Jeff Choo
|                            |                            |____Sunday Lao
|                            |                            |____S oshi Matsuda
|                            |                            |____Karen Matsuda
|                            |__________   |____Peter Brown [Canada]
|                            |                            |                            |_____Douglas Smerek [Canada]
|                            |____Alan Chan [Canada]
|                            |____Eddie Liu [Hong Kong]
|                            |____Yasubi Nagi [Australia]
|                            |____Keith Hill [Australia]
|                            |____Glenn Stephenson [Australia]
|                            |                            |____Kylie Stephenson
|                            |                            |____Michael Cross
|                            |                            |____Fareed Mills
|                            |                            |____Michael Patrick
|                            |                            |____Bernie Haughey
|                            |                            |____Mario Borg
|                            |                            |____Brooke Archibald
|                            |                            |____Lauren Archibald
|                            |                            |____Christine Knight
|                            |                            |____Shuan Maggott
|                            |                            |____Dean Maggott
|                            |                            |____Elmina Joldic
|                            |                            |____Gary Stretton
|                            |                            |____Richelle Barker
|                            |                            |____Nicole Ehellan
|                            |                            |____Steven Sutcliffe
|                            |____Fujino [Japan]
|                            |____Ishihara [Japan]
|                            |____Sugimoto [Japan]
|                            |____Kaijo [Japan]
|                            |____Machida [Japan]
|                            |____Nakaizumi [Japan]
|                            |____Akio Takahashi [Kenwa-Kai Japan]
|                            |                            |____Stuart Booth [South Africa]
|                            |                            |____Morne Fourie [South Africa]
|                            |                            |____Des Tuck
|                            |                            |____Jokio Billy [South Africa]

 

 

Sengukan Lineage

Chojun Miyagi_____________________________________________
|____Seiko Higa [Seigokan]                                                                                                                        |
|                            |____Kanki Izumikawa [Kawasaki Shi - Sengukan]          |                           
|                            |                            |____Sosui Ichikawa_____Masafumi Suzuki
[Seibukan]
|                            |                            |                            |____Kim-Hung Wong [Hong Kong]

|                            |                            |                            |                            |____Hing-Poon Chan
|                            |                            |                            |____K K Lee [Kuge Kai]

|                            |                            |                            |                            |____Gerry Manno
|                            |                            |                            |____Ceasar Takeshi
|                            |                            |                            |____Brian Gallon
[Nippon Seibukan Australia]

|                            |                            |                            |____Hiroyasu Kobayashi [Nippon Seibukan USA]

|                            |                            |                            |                            |____Stephen Boardway
|                            |                            |____Tadahiko Otsuka [Gojukensha]
|                            |                            |                            |____Kazuo Imai [Mexico]
|                            |                            |                            |____James Sumarac [Australia]
|                            |                            |                            |____Manuel Carydis
|                            |                            |____Masashi Sudo
|                            |                            |                            |____Kenshu Watanabe (Australia)
|                            |                            |                            |                            |____Niel VanZyl
(South Africa)
|                            |                            |                            |                            |____
Graeme McConnell-Brown
|                            |                            |____Ryo'u Tsukada
|                            |                            |____Fusa'aki Hattori
|                            |                            |____Wakizo Hattori
|                            |                            |____Kenjiro Chiba
|                            |                            |____Kiyoshi Yonemoto
|                                                           |                            |

|                            |                            |____Chris Clifford
|                            |____Kanbun Izumikawa
|                            |____Hyotaro Harada (Seishinjuku)

|                            |                            |____Bryson Keenan (Australia)
|                            |____Hirofumi Izumikawa
|                            |____Kaku Suzuki
|                            |____Busen Arakawa
|                            |____Jack Coleman (USA)

|                            |____Shikan Akamine (Brazil)
|                            |                                                           |

|                            |____Benedito N. A. Santos______  |______Paulo Moritoshi Nakaema (Shoreiryu Brazil)
|                            |                                                           |

|                            |____Yoshihide Shinzato___|
|                            |____Milton Osaka
|                            |____Taketoshi Kawamura
|                            |                            |____Enio Vezzuli
|                            |____Sadao Saito
|                            |                            |____Douglas Diana
|                            |                            |                            |____Yukie Nakashima Diana
|                            |                            |                            |____Kazuro Nakashima Diana
|                            |____Sergio Yanaguizawa
|                            |____Paulo Mosei Yabiku
|                            |____Takemassa Yamashiro
|                            |____Pedro Iwao Iokote
|                            |____Pedro Hidekasu Oshiro

 

 

Shinkokan Lineage

Chojun Miyagi

|____Seiko Kina
|                            |____Yoshio Itokazu

|                            |                            |____Shiji Mizokami (Osaka)

|                            |____Choyu Kiyuna

|                            |                            |____Minoru Yamada (Osaka)

|                            |____Jinsei Kamiya
|                            |____Seijin Nakamoto
|                            |____Kanki Izumikawa (Sengukan)
|                            |____Kimo Wall (Kodokan)
|                            |                            |____Gilberto Mercado
|                            |                            |____Jim Hunter
|                            |                            |____Paul Gehring
|                            |                            |____Al Doughty
|                            |                            |____Giles Hopkins
|                            |                            |____Mike Piscitello
|                            |                            |____John Jackson
|                            |                            |____Chuck Brotman
|                            |                            |____Bo Day
|                            |                            |____Don Hastings
|                            |                            |____Stuart Fowler
|                            |                            |____Sherri Fowler
|                            |                            |____Vicki Farmer
|                            |                            |____Pedro J. Soler (Puerto Rico)
|                            |                            |____Akemi Niwano (Japan)

 

 

IKO International Karate do Organization

(already ZEN NIHON KARATEDOKAI)

Chojun Miyagi

|

Gogen Yamaguchi (1935, co-founder Ritsumeikan Univ) / (JKGA / IKGA Gojukai)

|

 __________   Gonnohyoe Yamamoto (IKO)_____ Hisatada Yabe (IKO)

|                                                                                        |

|                                               N. Mori_____ H. Maeda_____ R. Kracklauer

|                                                                                        |

|                                           I. Izumida_____T. Miyanaga_____H. Arimoto

|                                                                                        |

|       H. Ohnishi_____ R. Ozaki_____ H. Kamata _____S. Kimura_____ M. Endo

|                                                                                        |

|              T. Ohsumi___T. Kovayashi___S. Tamura___F. Nakaya___Y. Okazaki

|   Y. Wakamatsu__ A. Sakata__E. Kurita___J. Kobayashi__S. Tsujii__K. Fujita

|

|_____George Barounis (Australia)

|_____Theodore Tsanidis (Australia)

|_____Wayne Bridge (Australia)

|_____Peter McGuire (Australia)

|_____Alan Burdett (Australia)

|_____Craig Nordstrand (New Zealand)

|_____Robert Taiani (USA)

|_____Yeung Chi Sang (Honk Kong)

|_____Soleiman Mehdizadeh (Iran)

|_____Kim Siew Kiew (Malaysia)

|_____Cancellieri Mauro (Rome - Italy)

|                            |_____Tornesi Glauco (Latina - Italy)

|                            |_____Rita D’Argangeli (Rome - Italy)

|                            |_____Marcello Evangelista (Rome - Italy)

|                            |_____Casini Nicola (Rome - Italy)

|                            |_____Cristian Ruzza  (Porto Viro of Rovigo – Italy)

|                            |_____D’Alò Stefano (Rome - Italy)

|                            |_____Camilla Stefano (Adria of Rovigo – Italy)

|                            |_____Lombardi Mirko (Rome - Italy)

|                            |_____Chini Andrea (Rome - Italy)

  Questo dominio è stato registrato con il servizio www.register.it